EN       RU         

§ØÇëë г۳ëï³Ý-²½·³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ гÛÏ³Ï³Ý 2-ñ¹ лéáõëï³³ÉÇùÁ г۳ëï³ÝÇ ·»Õ»óÏáõÑÇÝ»ñÇÝ Ññ³íÇñáõÙ »Ý Ù³ëݳÏó»Éáõ §ØÇëë г۳ëï³Ý-2011¦ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ¨ Ýñµ³·»ÕáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ:

ØñóáõÛÃÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ, 17-24 ï³ñ»Ï³Ý ³ÛÝ ·»Õ»óÏáõÑÇÝ»ñÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý 170ëÙ ¨ ³í»ÉÇ Ñ³ë³Ï ¨ 90-60-90 ѳٳٳëÝáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ùí³Íù:

ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³Ûï:

ØñóáõÛÃÇ Ñ³Ûï»ñÁ ϳñáÕ »ù áõÕ³ñÏ»É info@miss-armenia.am ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ëó»áí:

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ` §è»Ýáõ³ñ¦ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Copyright 2006-2011 "Miss Armenia" National Agency